Spring til indhold

Generalforsamling 2017

Referat fra den ordinære generalforsamling i Lellinge Idrætsforening

afholdt den 27. februar 2017 kl. 19 i klubbens lokaler.


Formanden Morten Egeskov bød de 26 fremmødte medlemmer velkommen.

1. Valg af dirigent.

Herunder blev Torben Ellegaard enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen

var sket rettidigt og at mødet derved var varslet i overensstemmelse med

vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere.

Herunder blev Henrik Hermansen og Peter Friis valgt.

3. Formanden beretning.

Herunder skal fremhæves den fortsatte succes for gymnastik, den positive

og store fremgang for senior fodbold, men desværre også den manglende

tilgang af unge i fodboldafdelingen.

Der søges allerede nu efter instruktører til børnespringgymnastikken.

Fremtiden bliver uden Morten, som formand, men Morten vil stadig være

medlem i bestyrelsen og aktiv i fodboldafdelingen.

Formanden ser lyst på fremtiden for foreningen med en sund økonomi samt

de spændende projekter for multihus og minigolf.

Morten takkede trænere og ledere for indsatsen i året.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

4. Kasseren fremlægger regnskab og budget og formueforhold.

Henrik Borre gennemgik foreningens regnskab i hovedtræk.

Årets resultat, kr. -51.424, fremkommer ved at der er investeret i en airtrack

til gymnastik samt et telt til foreningen

Der er for 2017 budgetteret med et underskud på ca. kr. 20.000.

Foreningens formue udgjorde pr. 31.12.2016 kr. 269.608.

Der var en enkelt kommentar til forklaring af posten tab på tilgodehavender.

Regnskab og budget blev derefter godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:

Henrik Borré (genopstiller)

Brian Sørensen (genopstiller)

Ole Jensen (genopstiller)

Karen Jensen (genopstiller)

Joan Sørensen ønskede også at opstille til bestyrelsen.

Da der således var 5 kandidater til de 4 bestyrelsesposter

skulle der derfor foretages afstemning blandt kandidaterne.

Optællingen af den skriftlige afstemning blev følgende:

Henrik Borré 26 stemmer

Brian Sørensen 23 stemmer

Ole Jensen 21 stemmer

Joan Sørensen 13 stemmer

Karen Jensen 10 stemmer.

Dermed blev Henrik, Brian, Ole og Joan valgt til bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Karen Jensen blev valgt

Der var ikke andre der stillede op til posten som suppleant.

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

Torben Ellegaard og Jonas Erikstrup modtog genvalg

9. Valg af 1 revisorsuppleant

Der kunne ikke findes en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

a) Lena Sigersen, der er instruktør for børnespringholdet, gjorde det klart at

det var altafgørende for at fastholde de unge, at der blev fundet instruktører

til gymnastikken. Sv: Bestyrelsen er klar over problemet og har allerede

iværksat en søgning efter nye instruktører.

b) Hans Jørgen Lintrup påpegede nogle stavefejl på idrætsforeningens

hjemmeside.

Sv: Det vil blive rettet.

c) Ulla Nygaard (formand for beboerforeningen) havde bedt om ordet for at

give en status på projektet for det kommende multihus.

Beboerforeningen har i januar afholdt møde med økonomiudvalget og

tilhørende embedsmænd.

Det blev ved mødet fra vores side gjort klart, at vi forventede en snarligt

sammenkomst med kommunens planchef så vi kunne på startet de(n)

nødvendige lokalplan(er) for Lellinge op .

Der blev fra kommunens side givet tilsagn om dette, men vi må nok selv

rykke for at det sker. Rent økonomisk er der pt. 6,5 mio. til et byggeri, hvilket

ikke er tilstrækkeligt, idet det billigste forslag lyder på 11 mio. (2015). Derfor

skal vi nok selv skaffe yderligere kapital. Efter kontakt til en

professionel fundraiser er følgende blevet nævnt. En opstartsudgift på ca

25.000. Derudover et fee for slutteligt succes afregning på ca. 8% af det

indkomne fondsbeløb (dette fee vil maximalt være ca. kr. 250.000).

Som udgangspunkt blev nævnt to mulige fonde hvortil der kunne søges.

Der blev således sået ideer til eftertanke om de nuværende muligheder for at

rejse penge til projektet.

Ester Jerritslev og Ole Jensen kommenterede at det ikke burde være vores

(Lellinge) problem med finansiering, men udelukkende kommunes.

Finn Hoffman opfordrede til at de nuværende klubfaciliteter bevares mens

projekt og byggeri pågår.

Hans Jørgen Lintrup spurgte om beboerforeningen havde skinlagt hans

forslag om udstykninger. Ulla bekræftede dette og klargjorde at

beboerforeningens fokus nu er multihusprojektet.

Dirigent

Torben Ellegaard

Referant

Brian Sørensen

8. marts 2017