Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Lellinge IF af 1950

Senest revideret på generalforsamlingen d. 27. februar 2018

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn og hjemsted er Lellinge Idrætsforening af 1950, Baneledet 1, Lellinge, 4600 Køge.

Klubbens formål er at udøve idræt under kammeratligt samvær. Klubben er medlem af SBU og DGI, hvorved klubben samt dens medlemmer er underkastet disses love og bestemmelser.

§ 2 Medlemskab

Medlemmer kan være aktive eller passive seniors og juniores.

Som medlem kan optages enhver person, hvis forhold til andre klubber og disses organisationer ikke er til hindring herfor, og som kan godkendes af den siddende bestyrelse.

§ 3 Kontingent

Kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse.

Såfremt et medlem ikke har indbetalt det fastsatte kontingent, kan denne udelukkes fra alle foreningens idrætsgrene og øvrige arrangementer.

§ 4 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske via offentlig tilgængelige medier senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab, budget og formueforhold.
5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis med 2-3 mand på lige årstal og 3-4 mand på ulige årstal. Bestyrelsen består af min. 5 personer og max. 7 personer.
7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
8. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
10. Eventuelt

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive over 16 år samt forældre til alle aktive under 16 år, som har betalt kontingent.

Valgbar til bestyrelse og udvalg er alle, der opfylder det foregående.

Alle forslag og vedtægtsændringer vedtages med simpelt stemmeflertal, dog kræver en vedtægtsændring 3/5 af de afgivne stemmer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Til ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle så ofte den finder det nødvendigt, eller når 15 medlemmer ved navns nævnelse skriftligt begærer det. Af disse skal mindst 3/4 give møde ved generalforsamlingen. Endvidere skal man opgive, hvad der ønskes behandlet.

Indvarslingsfristen er 14 dage. Den ekstraordinære generalforsamling kan hverken give, forandre eller ophæve love.

§ 6 Valg af formand og kasserer

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer, og de skal vælges af hver sin årgang.

Formand og kasserer har i fællesskab tegningsret for foreningen.

§ 7 Karantæne og eksklusion

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen har fastsat til ordenens opretholdelse, både på spillepladsen og i klubbens lokaler.

Overtrædelse heraf kan medføre karantæne fra klubtræning og kampe, eventuelt også fra klubbens lokaler og dens arrangementer.

Når særlige forhold taler for det, kan bestyrelsen endvidere ekskludere et medlem.

§ 8 Inddragelse af spilletid

Klubben forbeholder sig ret til at inddrage spilletid til turneringer og lignende, dog højst 3 gange årligt.

§ 9 Opløsning af foreningen

I tilfælde af foreningens opløsning, skal denne vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.

På den sidste af disse træffes beslutning om, hvortil klubbens eventuelle midler (ejendele og formue) skal anvendes.

Således vedtaget og godkendt på generalforsamlingen d. 30. september 1975.

Revisioner

September 1994, § 4, pkt. 6

Februar 1998, § 4, sidste afsnit

26. februar 2002, § 1, § 4, § 6

27. februar 2003, § 4

26. februar 2009

27. februar 2018, § 4